Sąd Rejonowy we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Darmowa pomoc prawna


Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1255), stworzono od dnia 1 stycznia 2016 r. dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście  przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Lokalizacja Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: budynek Starostwa Powiatowego  we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 24:

1. Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności ”BONA FIDES” z Lublina.
Dni i godziny otwarcia:  poniedziałek – środa od godz. 13.00 do godz. 17.00, czwartek – piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Pomoc prawna będzie świadczona przez radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.

2. Punkt prowadzony będzie przez Powiat Włodawski.
Dni i godziny otwarcia:  poniedziałek – środa od godz. 9.00 do godz. 13.00, czwartek – piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00
Pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów i radców prawnych.

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają niżej wymienione osoby po przedłożeniu stosownych dokumentów:

· młodzież do 26 roku życia (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość);
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia);
· osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość);
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny);
· kombatanci (po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
· weterani (po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa);
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności).


Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy;
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
· prawa cywilnego;
· spraw karnych;
· spraw administracyjnych;
· ubezpieczenia społecznego;
· spraw rodzinnych;
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Jednocześnie podajemy adres strony Ministerstwa Sprawiedliwości (darmowapomocprawna.ms.gov.pl), gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną.


Dokument wpisał: Waldemar Parczewski
Dokument wytworzył: Waldemar Parczewski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-12
Data udostępnienia informacji: 2017-05-12